Momentje...

Momentje...

Samen is alles mogelijk!

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Toepasselijkheid en Rangorde

Artikel   3 – Totstandkoming en Uitvoering van overeenkomst

Artikel   4 – Herroepingsrecht

Artikel   5 – Gebruik van het platform

Artikel   6 – Gebruiksregels

Artikel   7 – Beschikbaarheid en onderhoud

Artikel   8 – Intellectueel eigendom

Artikel   9 – Persoonsgegevens

Artikel 10 – Prijzen

Artikel 11 – Betalingsvoorwaarden

Artikel 12 – Overmacht

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

Artikel 14 – Geheimhouding

Artikel 15 – Boetebeding

Artikel 16 – Duur en opzegging

Artikel 17 – Wijzig voorwaarden

Artikel 18 – Overige Bepalingen

Artikel 1 – Definities

De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij elders in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden een betekenis wordt toegekend.

O.M.E.: de afkorting voor Our Multicultural Empire

Account: de persoonlijke online omgeving welke door Our Multicultural Empire aan Gebruiker ter beschikking wordt gesteld met als doel de Website te kunnen gebruiken en Diensten af te kunnen sluiten dan wel te gebruiken.

Algemene Voorwaarden: De bepalingen uit het onderhavige document.

O.M.E. profiel: de dienst waarbij uw bedrijfsprofiel gratis of betaald online wordt geplaatst.

Dienst: de dienst op het gebied van zakelijke ondersteuning of van plaatsing van advertentiemateriaal die door Our Multicultural Empire middels de Website wordt aangeboden en waarvoor een Overeenkomst wordt gesloten om gebruik van deze dienst mogelijk te maken.

Dienstvoorwaarden: de specifieke voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de Dienst welke – naast de Algemene Voorwaarden – onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.

Gebruiker: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf met wie Our Multicultural Empire een Overeenkomst aangaat met betrekking tot het gebruik van de Website en/of de Dienst.

Overeenkomst: de overeenkomst die Gebruiker en Our Multicultural Empire met elkaar sluiten. Op basis van deze afspraken zal Our Multicultural Empire de Dienst  op de website omedirectory.nl uitvoeren. De Algemene Voorwaarden en eventueel aanvullende Dienstvoorwaarden maken onderdeel uit van deze overeenkomst.

Platform: de Dienst(en) en de Website gezamenlijk.

Our Multicultural Empire: Online platform voor de Multicultural gemeenschap te Moerkapelle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56959095.

Omedirectory.nl: De bedrijvengids van Our Multicultural Empire.

Website:  www.omedirectory.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid en Rangorde

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van Our Multicultural Empire ter zake van de via de Website aangeboden Diensten en het gebruik van de Website. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst.

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Gebruiker die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Our Multicultural Empire alleen bindend indien en voor zover deze door Our Multicultural Empire uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Dienstvoorwaarden, Algemene Voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:

de Overeenkomst;
de eventuele bijlagen bij de Overeenkomst;
de eventueel van toepassing zijnde gebruikersvoorwaarden;
Deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 – Totstandkoming en Uitvoering van de overeenkomst

De Overeenkomst tussen Our Multicultural Empire en Gebruiker komt tot stand nadat  de gebruiker de eerste betaling heeft voltooid daarna zal de bestelling door Our Multicultural Empire schriftelijk is bevestigd. Op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend.

Our Multicultural Empire is te allen tijde gerechtigd een elektronische bestelling te weigeren, zij is daarbij niet gehouden de redenen in dit verband te vermelden.

Indien de Dienst wordt geleverd door een derde, spant Our Multicultural Empire zich in te bemiddelen tussen Gebruiker en de leverancier van de Dienst. Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en eventueel aanvullende voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op de Overeenkomst tot levering van de Dienst.

Nadat de betaling van de kosten voor de eerste periode en eventuele aansluitkosten is voltooid, verkrijgt Gebruiker zo spoedig mogelijk toegang tot de Dienst op grond van de daarvoor gesloten Overeenkomst. De Dienst is enkel via de Website te benaderen. Vanaf jJuni 2020 zal de dienst ook te benaderen zijn via IOS en Andoird apps.

De door Our Multicultural Empire genoemde leveringstermijnen zijn slechts indicatief en hebben in geen geval een fataal karakter, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Op het gebruik van de Dienst kunnen mogelijk Gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn. Deze zullen bij de elektronische bestelling of het eerste gebruik van de Dienst ter hand worden gesteld aan Gebruiker. Gebruiker verklaart akkoord te gaan met deze Gebruikersvoorwaarden.

Gebruiker is er zich van bewust dat de Dienst als zijnde standaardsoftware wordt aangeboden en dat Gebruiker specifieke wijzigingen in de functionaliteit van de Dienst niet mogelijk is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Het is de Gebruiker verboden de Dienst weder te verkopen of op een andere wijze beschikbaar te stellen aan derden.

Our Multicultural Empire zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Our Multicultural Empire staat evenwel niet in voor het bereiken van door Gebruiker beoogd resultaat.

Gebruiker is gehouden alle door Our Multicultural Empire verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is Gebruiker gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Our Multicultural Empire.

Our Multicultural Empire staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de door adverteerder aan Our Multicultural Empire verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid, terwijl het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door adverteerder (ook al zijn deze volledig te goede trouw verstrekt) Our Multicultural Empire aanleiding kan geven de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of de geplaatste inhoud of O.M.E profiel te wijzigen. Our Multicultural Empire zal in deze gevallen nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

De Gebruiker  heeft het recht om de Overeenkomst kosteloos te herroepen binnen 14 dagen na aankoop. 

De Gebruiker is in dat geval alleen verplicht eventuele kosten te betalen voor het gebruik van de Dienst tot het moment van ontbinding.

De Gebruiker kan de Overeenkomst ontbinden door te mailen naar info@omedirectory.nl, of door op een andere ondubbelzinnige wijze aan Our Multicultural Empire bekend te maken dat de Gebruiker van de koop afziet.

In het geval van een digitale melding, bevestigt Our Multicultural Empire de ontvangst daarvan.

Als de Gebruiker al een deel heeft betaald, zal Our Multicultural Empire dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Dit doet Our Multicultural Empire op dezelfde wijze als waarop de Gebruiker de bestelling heeft betaald.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op Diensten die met toestemming van de Gebruiker binnen de 14-dagentermijn volledig zijn uitgevoerd.

Artikel 5 – Gebruik van het platform

De Website wordt door Our Multicultural Empire aangeboden met als doel om Diensten aan te bieden aan Gebruiker, gezamenlijk te noemen en zoals gedefinieerd als “het Platform”.

Voor zover mogelijk levert Our Multicultural Empire het Platform “as-is”, wat betekent dat zij geen garanties geeft over de werking van het Platform. Our Multicultural Empire spant zich echter in het Platform te leveren conform de omschrijving.

Om het Platform te kunnen gebruiken, zal Gebruiker zich moeten registreren en een gebruikersnaam en wachtwoord moeten aanmaken, daarna is de registratie van het Account voltooid.

Our Multicultural Empire heeft te allen tijde het recht het Account na registratie te blokkeren of te verwijderen, zonder opgaaf van redenen.

Our Multicultural Empire verstrekt Gebruiker hierbij en op grond van de Overeenkomst een beperkt gebruiksrecht voor het Platform. Dit recht is gebonden aan Gebruiker en kan niet worden overgedragen. Dit betekent dat enkel Gebruiker gebruik mag maken van het Platform en Gebruiker het Platform niet ter beschikking mag stellen aan derden.

Gebruiker dient de toegang tot zijn Account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient Gebruiker het wachtwoord strikt geheim te houden. Our Multicultural Empire mag ervan uitgaan dat alle handelingen vanaf het Account van Gebruiker na aanmelding met zijn gebruikersnaam en wachtwoord, onder zijn leiding en toezicht gebeurt. Gebruiker is aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij Gebruiker bij Our Multicultural Empire tijdig heeft gemeld dat een ander zijn wachtwoord kent en Our Multicultural Empire in staat is om toegang tot het Account te blokkeren.

In aanvulling op het vorige artikel is Our Multicultural Empire niet aansprakelijk voor eventuele schade als het gevolg van het niet tijdig (kunnen) blokkeren van het Account.

Artikel 6 – Gebruiksregels

Het is verboden het Platform te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via het Platform van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het aanmaken van Accounts onder andermans naam of het zich op andere wijze voordoen als een ander.

In het bijzonder (maar niet uitsluitend) is het verboden het Platform negatief te (laten) beïnvloeden of met behulp van het Platform of de daaruit verkregen data inbreuk te maken op rechten van anderen. Hieronder wordt mede verstaan maar is niet beperkt tot:

grootschalig ongevraagde e-mail of andere communicatie versturen,

overlast of storingen veroorzaken, onder meer door het uitvoeren of coördineren van (D)DoS-aanvallen ((Distributed) Denial of Service), , het besturen van botnets of kwaadaardige software zoals virussen of spyware.

Indien Our Multicultural Empire constateert dat Gebruiker bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Our Multicultural Empire zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Our Multicultural Empire heeft daarbij het recht de Overeenkomst per direct te beëindigen, zonder de reeds betaalde kosten terug te betalen. Daarnaast heeft Our Multicultural Empire het recht het Account van Gebruiker te blokkeren. Beëindiging van de Overeenkomst of het blokkeren van het Account ontslaat Gebruiker in geen geval van de betalingsverplichtingen met betrekking tot openstaande vorderingen.

Indien naar het oordeel van Our Multicultural Empire hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van het Platform, is Our Multicultural Empire gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Our Multicultural Empire is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Our Multicultural Empire gerechtigd om naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt dat Gebruiker inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

Our Multicultural Empire kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op Gebruiker verhalen. Gebruiker vrijwaart Our Multicultural Empire van alle claims van derden in verband met door Gebruiker geplaatste informatie.

Our Multicultural Empire is gerechtigd om inhoud van O.M.E profielen te wijzigen of te verwijderen. Our Multicultural Empire is hiertoe echter niet verplicht en benadrukt dat de O.M.E. profielen niet actief gemonitord worden.

In geval van tijdelijke of permanente wijziging of verwijdering van het O.M.E profiel blijft de overeengekomen vergoeding onverminderd verschuldigd.

Artikel 7 – Beschikbaarheid en onderhoud

Our Multicultural Empire spant zich in om het Platform beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

Our Multicultural Empire onderhoudt het Platform actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd, maar Our Multicultural Empire is hiertoe niet gehouden.

Our Multicultural Empire mag van tijd tot tijd de functionaliteit van het Platform aanpassen. Daarbij zijn de feedback en suggesties van Gebruiker welkom, maar uiteindelijk beslist Our Multicultural Empire zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. Our Multicultural Empire is gerechtigd deze wijzigingen zonder voorafgaande melding toe te passen.

Artikel 8 – Intellectueel Eigendom

De Dienst, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de Website is het intellectueel eigendom van Our Multicultural Empire of dat van haar licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Our Multicultural Empire, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Informatie die Gebruiker opslaat of verwerkt via het Platform is en blijft eigendom van Gebruiker (of dat van haar licentiegevers). Our Multicultural Empire verkrijgt een onbeperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor het Platform, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. Gebruiker kan dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen of de intrekking schriftelijk bekend te maken aan Our Multicultural Empire.

Onder het beperkte gebruikersrecht als genoemd in het vorige artikel valt ook het recht om de informatie geaggregeerd en geanonimiseerd te verwerken voor statistische doeleinden. Deze informatie is op geen enkele wijze te herleiden naar een persoon.

Indien Gebruiker informatie stuurt naar Our Multicultural Empire, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft zij Our Multicultural Empire een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor het Platform. Dit geldt niet voor informatie die Gebruiker nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

Our Multicultural Empire zal geen kennis nemen van vertrouwelijke gegevens (zoals persoonlijke berichten) die Gebruiker opslaat en/of verspreidt via het Platform, tenzij dit expliciet is overeengekomen met Gebruiker of Gebruiker daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Gebruiker zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Voor sommige Platformen wordt de in het vorige lid bedoelde overeenkomst standaard met Gebruiker gesloten. Dit betreft in ieder geval www.omedirectory.nl

Gebruiker geeft Our Multicultural Empire  hierbij het recht om de (handels)naam, logo’s en andere merken van Gebruiker te gebruiken ter promotie van het Platform.

Artikel 9 – PERSOONSGEGEVENS

Indien via het Platform persoonsgegevens worden verwerkt/opgeslagen, vallen zowel Gebruiker als Our Multicultural Empire onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij volgens de terminologie van die wet de Gebruiker de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ vormt en Our Multicultural Empire de ‘verwerker’ voor zover dit persoonsgegevens betreft die door Gebruiker zijn aangeleverd. Met betrekking tot de persoonsgegevens die Our Multicultural Empire verwerkt ten behoeve van Gebruiker worden afspraken vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst. Voor persoonsgegevens die niet door Gebruiker zijn aangeleverd, maar die wel voor de uitvoering van het Platform gebruikt worden, is Our Multicultural Empire verwerkingsverantwoordelijke.

Our Multicultural Empire zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengt. Dit geldt alleen voor zover de te beschermen gegevens zich in de systemen of infrastructuur van Our Multicultural Empire bevinden.

Our Multicultural Empire staat er tevens voor in dat eenieder die handelt onder het gezag van Our Multicultural Empire  voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar de Gebruiker de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van de Gebruiker.

Indien de Gebruiker in het kader van een wettelijke verplichting op grond van de AVG, persoonsgegevens die zij heeft aangeleverd en zijn opgeslagen bij Our Multicultural Empire dient te wijzigen, verwijderen, af te staan, of anderszins een beroep doet op uitoefening van wettelijke rechten uit de AVG, zal Our Multicultural Empire daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn.

Artikel 10 – PRIJZEN

Het gebruik van de Website is in eerste instantie kosteloos. Indien Gebruiker gebruik wil maken van de via de Website aangeboden Diensten, heeft zij de mogelijkheid hiervoor een Overeenkomst te sluiten.

De prijzen voor de Diensten staan vermeld op de Website of in het door Our Multicultural Empire gedane aanbod.

Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle door Our Multicultural Empire en/of op de Website genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Indien een prijs is gebaseerd op door Gebruiker verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, heeft Our Multicultural Empire het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

Ten behoeve van het in rekening brengen van de kosten met betrekking tot het gebruik van de Dienst heeft Our Multicultural Empire het recht om het gebruik door Gebruiker actief te monitoren ten aanzien van het daadwerkelijke gebruik. Our Multicultural Empire garandeert dat zij niet de inhoud van het gebruik monitort, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Our Multicultural Empire is gerechtigd de gehanteerde tarieven per kwartaal te wijzigen. Our Multicultural Empire zal de wijzigingen ten minste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding schriftelijk dan wel via het Platform aankondigen zodat Gebruiker daar kennis van kan nemen.

Indien de prijswijziging als bedoeld in het vorige lid meer dan 5% bedraagt en Gebruiker deze wijziging niet wenst te accepteren, kan zij tot de datum van inwerkingtreding de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van het Platform na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Indien de Gebruiker handelt in de hoedanigheid van consument, en deze Gebruiker wenst de in artikel 10 lid 6 bedoelde wijziging niet te accepteren, dan heeft deze Gebruiker de mogelijkheid om de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst. Deze Gebruiker heeft deze mogelijkheid niet, als de wijziging een wijziging betreft als gevolg van:

inflatie, zoals vastgesteld in de CBS Dienstenprijsindex code 7222;

gewijzigde tarieven van toeleveranciers die naar rato aan de Gebruiker worden doorberekend.

Artikel 11 – BETALINGSVOORWAARDEN

Gebruiker gaat akkoord met de elektronische facturatie door Our Multicultural Empire. Facturen zullen in PDF of ander passend formaat worden verzonden aan het bij Our Multicultural Empire bekende e-mailadres van Gebruiker. De facturen zijn ook te zien binnen het O.M.E. profiel van de Gebruiker.

Na het verstrijken van de betaaltermijn is Gebruiker die niet tijdig betaalt van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is Our Multicultural Empire gerechtigd haar dienstverlening te beperken, bijvoorbeeld door het beperken van de toegang tot de Dienst.

In aanvulling op het vorige lid heeft Our Multicultural Empire tevens het recht de toegang tot de alle andere aan Gebruiker geleverde Diensten te beperken.

Indien Gebruiker meent dat een factuur onjuist is, dient Gebruiker vóór het einde van de betalingstermijn schriftelijk haar bezwaren aan Our Multicultural Empire te melden. Our Multicultural Empire  zal dan een onderzoek instellen. Het gedeelte van de factuur waartegen geen bezwaar wordt gemaakt blijft opeisbaar. Betaling van dat gedeelte mag dan ook niet worden opgeschort.

Indien Our Multicultural Empire het verschuldigde bedrag niet kan incasseren en/of bij een niet tijdige betaling is Gebruiker, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke kosten zoals bepaald en berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 12 – OVERMACHT

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de internet- of telecommunicatie-infrastructuur, (D)DoS-aanvallen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Our Multicultural Empire door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Our Multicultural Empire kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst door Our Multicultural Empire worden opgeschort, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Indien een overmacht situatie langer dan negentig (90) dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn voor zover dit voortkomt uit de overmacht situatie.

Artikel 13 – AANSPRAKELIJKHEID

Indien Gebruiker handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, gelden de hierna volgende bepalingen ten aanzien van de aansprakelijkheid van Our Multicultural Empire.

Our Multicultural Empire is jegens Gebruiker slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:

schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);

redelijke en aantoonbare kosten die Gebruiker heeft moeten maken om Our Multicultural Empire er toe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;

redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;

redelijke en aantoonbare kosten die Gebruiker heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

Our Multicultural Empire is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Gebruiker en schade wegens door Our Multicultural Empire gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.

Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens lid 2 van het onderhavige artikel zal worden uitgekeerd is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat Gebruiker in twaalf (12) maanden voorafgaand aan de schade brengende gebeurtenis aan Our Multicultural Empire onder de Overeenkomst heeft betaald en met een maximum van EUR 250,00 inclusief btw per gebeurtenis waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt. Het totale maximum aan aanspraken bedraagt EUR 500,00 inclusief btw per jaar.

De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Our Multicultural Empire.

De aansprakelijkheid van Our Multicultural Empire wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Gebruiker Our Multicultural Empire onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Our Multicultural Empire ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Our Multicultural Empire in staat is adequaat te reageren.

Gebruiker vrijwaart Our Multicultural Empire van alle claims van derden in verband met de data die Gebruiker opslaat en uitleest middels het Platform, in het bijzonder (maar niet uitsluitend) waar het betreft een schending van rechten van derden.

Gebruiker vrijwaart Our Multicultural Empire in het bijzonder voor claims van toezichthouders met betrekking tot het niet naleven van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving door Gebruiker.

De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van Our Multicultural Empire worden mede gemaakt voor derden, welke door of voor Our Multicultural Empire in de relatie met Adverteerder worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover Adverteerder. Artikelen 7:404 BW en 7:407, lid 2 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van Our Multicultural Empire  en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.

Artikel 14. – GEHEIMHOUDING

Ieder der partijen is strikt gehouden aan geheimhouding in welk kader zij informatie die als vertrouwelijk of geheim te beschouwen is en waarover zij in het kader van de Overeenkomst de beschikking over krijgen op geen enkele wijze gebruiken om er eigen voordeel mee te (kunnen) behalen dan wel een derde er voordeel mee te (kunnen) laten behalen. Alle informatie die door Our Multicultural Empire ter beschikking is gesteld of gebruikt wordt zoals doch niet beperkt tot software, documentatie, modellen of andere zaken en alle gegevens over Our Multicultural Empire en haar onderneming en in dat kader ondernomen dan wel te ondernemen activiteiten die niet vrijelijk bekend zijn, moet worden aangemerkt als informatie waarover de Gebruiker zich verplicht tot geheimhouding.

Niet tegenstaande het vorige lid, is Our Multicultural Empire gerechtigd om haar relatie met Gebruiker en het behaalde resultaat te gebruiken in commerciële activiteiten ten behoeve van haar bedrijfsvoering.

Artikel 15 – BOETEBEDING

In het geval van schending van 7 en/of 13 zal Gebruiker een direct opeisbare boete van EUR 500,- per overtreding en EUR 50,- per dag dat de schending voortduurt verbeuren aan Our Multicultural Empire, welke niet in aanmerking komt voor enige verrekening. Deze bepaling laat onverminderd het recht van Our Multicultural Empire tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het recht om (aanvullende) schadevergoeding te eisen (al dan niet in combinatie met voornoemde boete).

Artikel 16 – DUUR EN OPZEGGING

De Overeenkomst gaat in zodra Gebruiker een elektronische bestelling plaatst via de Portal en wordt aangegaan voor de periode zoals vermeld op de Website.

De Overeenkomst tussen Our Multicultural Empire en Gebruiker, die is aangegaan voor een maand, kwartaal of één jaar. Twee weken voor het einde van de overeenkomst wordt de gebruiker hiervan op de hoogte gesteld. De gebruiker heeft dan de mogelijkheid om de overeenkomst stop te laten zetten of door te laten lopen.

Bij opzegging en beëindiging van de Overeenkomst is Gebruiker zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de via de Dienst opgeslagen data. Our Multicultural Empire is niet verantwoordelijk voor eventuele schade als het gevolg van het verwijderen van de data na afloop van de Overeenkomst.

Our Multicultural Empire heeft het recht de Overeenkomst en/of de Overeenkomst per direct te beëindigen indien Gebruiker de voorwaarden uit de Overeenkomst overtreedt. Gebruiker heeft in geen geval recht op restitutie van de reeds betaalde bedragen. Beëindiging van de Overeenkomst ontslaat Gebruiker in geen geval van de betalingsverplichtingen met betrekking tot openstaande vorderingen.

Artikel 17 – WIJZIGING VOORWAARDEN

Our Multicultural Empire heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en/of de van toepassing zijnde Dienstvoorwaarden op ieder moment aan te passen.

Our Multicultural Empire zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding schriftelijk dan wel via het Platform aankondigen zodat Gebruiker daar kennis van kan nemen.

Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling in de Algemene Voorwaarden en/of de van toepassing zijnde Dienstvoorwaarden niet wenst te accepteren, kan zij tot de datum van inwerkingtreding de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van het Platform na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 18 – OVERIGE BEPALINGEN

Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Zuid-Holland locatie Den Haag.

Our Multicultural Empire is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de Diensten of betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden en/of de eventueel van toepassing zijnde Dienstvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is hieraan tevens voldaan indien de mededeling per e-mail wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Our Multicultural Empire wordt geacht juist te zijn, tenzij Gebruiker dienaangaande tegenbewijs levert.

Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden en/of de eventueel van toepassing zijnde Dienstvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Moerkapelle, 1 juni 2020