Momentje...

Momentje...

Samen is alles mogelijk!

Gebruikersovereenkomst

Gebruikersovereenkomst voor Our Multicultural Empire


Deze Gebruikersovereenkomst is van toepassing op bezoekers cq gebruikers van de websites van Our Multicultural Empire.
Our Multicultural Empire stelt haar websites beschikbaar aan bezoekers cq gebruikers onder de navolgende voorwaarden:

 1. Gebruikers en bezoekers dienen zich in alle opzichten, zoals in redelijkheid van een internetgebruiker te verwachten, verantwoord en zorgvuldig te gedragen. Gebruikers en bezoekers zullen niet in strijd handelen met wet- en regelgeving.

 2. Our Multicultural Empire staat niet toe om de bereikbaarheidsgegevens 1 die via haar websites ter beschikking worden gesteld aan bezoeker cq gebruikers op enigerlei wijze te verhandelen, te (laten) reproduceren en/of te gebruiken voor benadering voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

 3. Bezoekers cq gebruikers mogen de websites van Our Multicultural Empire alleen gebruiken voor het zoeken van individuele bereikbaarheidsgegevens. Het is bezoekers cq gebruikers echter niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Our Multicultural Empire een substantieel of niet-substantieel deel van de beschikbaar gestelde bereikbaarheidsgegevens anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren2 of op andere wijze te gebruiken en/of (verder) te exploiteren.

 4. Het is bezoekers cq gebruikers niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Our Multicultural Empire, anders dan door middel van een hyperlink, om een directe koppeling of gateway aan te brengen tussen de bereikbaarheidsgegevens die op internet ter beschikking worden gesteld door Our Multicultural Empire en andere websites, (meta-) zoekmachines of welk ander Online of Offline netwerk dan ook.

 5. Bezoekers cq gebruikers mogen bereikbaarheidsgegevens slechts op het beeldscherm oproepen. De bereikbaarheidsgegevens mogen niet in een bestand worden opgeslagen anders dan in een tijdelijk bestand dat noodzakelijk is voor de goede werking van de browser in relatie tot de randapparatuur.

 6. Indien bezoekers en/of gebruikers niet in overeenstemming met het bovenstaande handelen behoudt Our Multicultural Empire zich het recht voor om met onmiddellijke ingang het gebruiksrecht van de inbreukmaker in te trekken, dan wel de toegang tot het zoeken van bereikbaarheidsgegevens te verbieden en/of te blokkeren en daartoe technische voorzieningen te treffen. Dit alles is uitsluitend ter beoordeling van Our Multicultural Empire.

 7. Our Multicultural Empire spant zich in om de (bereikbaarheids)gegevens volledig, juist en voortdurende actueel te houden. Our Multicultural Empire staat echter niet in voor de juistheid en de volledigheid van de (bereikbaarheids)gegevens beschikbaar gesteld via haar websites. Our Multicultural Empire accepteert geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de (bereikbaarheids)gegevens op haar websites. Evenmin accepteert Our Multicultural Empire geen aansprakelijkheid wanneer haar websites tijdelijk niet kunnen worden geraadpleegd.

 8. Our Multicultural Empire is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

 9. Our Multicultural Empire adviseert om gebruik te maken van de laatste versie van uw browser voor een zo goed mogelijke raadpleging van haar websites.

 10. Het is niet toegestaan om op de websites van Our Multicultural Empire recensies of andere content te plaatsen die naar het oordeel van Our Multicultural Empire de volgende aard, inhoud of strekking heeft:

  – Recensies / content op het gebied van pornografie;

  – Recensies / content die discriminatie, smaad, laster en/of treiterij of onnodige scheldpartijen bevat, of oproept tot haat;

  – Recensies / content die als bedreigend kan worden ervaren;

  – Recensies / content die de persoonlijke levenssfeer van een natuurlijke persoon (onevenredig) schendt;

  – Recensies / content die inbreuk maakt op enig intellectuele eigendomsrecht, waaronder het auteursrecht, van Our Multicultural Empire of van derden;

  – Recensies / content waarvan aannemelijk is dat deze op enige andere manier in strijd met de wet is;

  – Recensies / content voor commerciële doeleinden;

  – Recensies / content die het goed functioneren van een computer of computernetwerk kan verhinderen.

 11. Our Multicultural Empire sluit iedere aansprakelijkheid voor enige geplaatste recensies uit. De auteur van een geplaatste recensie is zelf aansprakelijk en vrijwaart Our Multicultural Empire voor enige aanspraken van derden en voor de daarmee samenhangende schade en kosten die verband houden met door de auteur geplaatste content (recensies).

 12. Our Multicultural Empire behoudt zich te allen tijde het recht voor enige op haar websites geplaatste content om welke reden dan ook, en al dan niet met opgave van de reden, tijdelijk of permanent aan te passen, te verwijderen of te blokkeren.

 13. Our Multicultural Empire behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

 14. Bezoekers cq gebruikers dienen kennis te nemen van de privacy- en cookieverklaring en de algemene voorwaarden, welke onderdeel uitmalen van deze gebruikersovereenkomst.

 15. Op deze gebruikersovereenkomst zijn naast het Nederlands Recht, de algemene voorwaarden Our Multicultural Empire van toepassing. Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter.

  Definities:
  Bereikbaarheidsgegevens: NAW-gegevens, bedrijfsgegevens, openingstijden, website informatie, sociale media kanalen, reviews, telefonische bereikbaarheid en ratings en dergelijke informatie welke beschikbaar is op het platform.

  Decompileren: het omzetten van een programma naar code.

   


  Moerkapelle, 1 Juni 2020